You are here Install ActiveX Controls BSAC manually

Install ActiveX Controls BSAC manually

HOW TO REGISTER ACTIVEX CONTROLS BSAC.OCX IN WINDOWS
Just do it for  the first time in your Windows or Upgrade the new version - Chỉ làm lần đầu tiên hoặc khi nâng cấp phiên bản mới
(*) If you installed Add-in A-Tools then no need to do the steps below
 
When you deploy your application (built to exe, vba, dll) embed BSAC.ocx (activex controls) you must include bsac.ocx. I can create setup for professonal or copy and register library manually. This article i want to help you do it manually.
(Khi phân phối phần mềm bạn tạo trong file exe hoặc từ VBA có nhúng BSAC.ocx khi dùng sản phẩm này ở máy khác bạn phải copy bsac.ocx đi cùng. Bạn có thể tạo bộ cài đặt cho chuyên nghiệp, người sử dụng không phải làm thủ công hoặc bạn có thể tự làm. Bài viết này tôi hướng dẫn cách làm thủ công.)
 
I. COPY BSAC.ocx to system (copy bsac.ocx vào thư viện hệ thống)
There are three situations when deploy BSAC.ocx - Có 3 tình huống copy vào thư mục Hệ thống của hệ điều hành
 
(*) IF Window 32 bit and Office 32-bit
Copy "BSAC 32-bit\BSAC.ocx" to  "C:\Windows\System32\"
 
(*) IF Window 64 bit and Office 32-bit
Copy "BSAC 32-bit\BSAC.ocx" to "C:\Windows\SysWOW64\"
 
(*) IF Window 64 bit and Office 64-bit
Copy "BSAC 64-bit\BSAC.ocx" to "C:\Windows\System32\"
 
II. INSTALL/CÀI ĐẶT
Run "Command Prompt" as Administrator and type command: 
Sau khi copy xong, hãy chạy chương trình "Command Prompt" với quyền Administrator và chạy lệnh đăng ký.
 
+ IF BSAC.ocx in directory "SysWow64"
cd c:\Windows\SysWow64 (press Enter)
Regsvr32 bsac.ocx (press Enter)
+ IF BSAC.ocx in directory "System32"
cd c:\Windows\System32 (press Enter)
Regsvr32 bsac.ocx (press Enter)
 
III. UNINSTALL/ GỠ CÀI ĐẶT
If you do not use BSAC.ocx and want to unintall it
Run "Command Prompt" as Administrator and type command: 
 
+ IF BSAC.ocx in directory "SysWow64"
cd c:\Windows\SysWow64 (press Enter)
Regsvr32 bsac.ocx /U (press Enter)
 
+ IF BSAC.ocx in directory "System32"
cd c:\Windows\System32 (press Enter)
Regsvr32 bsac.ocx /U (press Enter)
 
(Please see /U)