You are here Function return Dynamic array Function BS_VLOOKUP lookup values with multiple conditions and return dynamic array

Function BS_VLOOKUP lookup values with multiple conditions and return dynamic array

Function BS_VLOOKUP that finds multiple conditions and returns a dynamic array, the array can be one or more columns, is fast, and has a wide range of applications. The series of articles shared on this page help you explore situations and how to use the BS_Vlookup function in different situations.
 Bài 1 - Các giá trị làm điều kiện tìm kiếm trong vùng bảng tính

 

Bài 2 - Các giá trị làm điều kiện tìm kiếm trong vùng bảng tính
 

Bài 3 - Các giá trị làm điều kiện tìm kiếm trong vùng bảng tính
 
Bài 4 - Ứng dụng lọc dữ liệu từ sổ nhật ký chung trong kế toán
 
 
Bài 5 - Hàm BS_Vlookup tìm kiếm bằn biểu thức chuỗi điều kiện
Phương pháp này tham số đầu tiên được mô tả công thức tìm kiếm như sau
Giả thiết thức tự cột trong dữ liệu nguồn: 1 là Tỉnh/TP; 2- Quận/Huyện; 3- Doanh số
Điều kiện: lọc dữ liệu có tỉnh là "Hà Nội" và Quận là "Cầu Giấy" và Doanh số >=50000
Công thức tìm là:
"1=hà nội, 2=cầu giấy, 3>=50000"

Bạn có thể kết hợp điều kiện OR
"1=hà nội, hải phòng, bắc ninh, 2=cầu giấy, mỹ đình, 3>=50000"
Có nghĩa Tỉnh là: hà nội hoặc hải phòng hoặc bắc ninh
và quận là cầu giấy haowcj mỹ đình
và doanh số >=50000
 Hùng hàm BS_VLOOKUP lọc và sắp xếp kết quả tìm được