You are here Execute SQL in Excel and create dynamic report Function BS_JOIN Merge multiple sheets and multiple Excel files into spreadsheet

Function BS_JOIN Merge multiple sheets and multiple Excel files into spreadsheet

Just one function BS_JOIN allows you to merge data from multiple sheets into one sheet, multiple files into one file, the source file can be on the server.... All solved simply and wonderfully Add- print A-Tools.

The need to include data in source data aggregation

 


Nội dung hướng dẫn trong video dưới đây gồm:
1. Gộp dữ liệu từ các sheet trong một file Excel

2. Gộp dữ liệu từ nhiều sheet trong các file Excel

3. Gộp dữ liệu từ các file Excel trong mạng LAN hoặc internet

Video hướng dẫn chi tiết các phương pháp gộp dữ liệu trong Excel bằng hàm BS_JOIN
 


Lưu ý: Các tập tin Excel có thể mở hoặc không cần mở.
Khi bạn dùng hàm BS_SQL với từ khóa UNION để gộp nhiều bảng thì thường lỗi kiểu dữ liệu với file nguồn là Excel, lỗi xảy ra từ 3 bảng trở lên. Trường hợp này bạn cần thay thế bằng hàm BS_JOIN. Hmaf BS_JOIN bạn được dùng tham số OPTIONS như hàm BS_SQL.
Để thực hành hàm BS_JOIN hãy cài Add-in A-Tools DOWNLOAD