You are here Execute SQL in Excel and create dynamic report Function BS_SQL retrieves data from another computer in the network

Function BS_SQL retrieves data from another computer in the network

Function BS_SQL retrieves data from another computer in the network  (from server site)

 
 


Dữ liệu Excel để trong một file ở một máy tính trong mạng (máy chủ), máy khác (khách) có thể dùng hàm BS_SQL để lấy dữ liệu và lấy ra cái gì mình muốn với nhiều điều kiện. Kỹ thuật khai thác thuộc tính DBKEY và SVR trong hàm BS_SQL của Add-in A-Tools.
Video hướng dẫn chi tiết:Download file Excel nguồn
Download Add-in A-Tools để thực hành theo video