You are here Execute SQL in Excel and create dynamic report Create dynamic report with Query Table in SQL Builder

Create dynamic report with Query Table in SQL Builder

Loại báo cáo chỉ tạo bằng kéo thả chuột với SQL Builder. Loại báo cáo này mang sang máy khác không cần cài A-Tools vẫn chạy

 
NỘI DUNG:
1. Báo cáo loại Query Table là gì?
+ Query Table là loại báo cáo động có thể được tạo ra từ SQL Builder trong Add-in A-Tools
+ Cho phép liên kết với nhiều nguồn, nhiều loại CSDL dữ liệu khác nhau vào bảng tính Excel
+ Trích lọc dữ liệu nhiều điều kiện
+ Chạy được trong những máy không cài Add-in A-Tools
2. Hướng dẫn tạo Query Table trong SQL Builder
3. Copy báo cáo sang máy tính KHÔNG cài Add-in A-Tools để chạy
 
+ Khi mang tập tin Excel có báo cáo Query Table sang máy tính khác không có Add-in A-Tools, cần phải đặt địa chỉ theo đúng như khi nó được thiết kế.
+ Nếu cài Add-in A-Tools (bản miễn phí cũng được) thì nó tự cập nhật địa chỉ mà bạn không cần lo đặt đúng địa chỉ như bước trên.
 
Loại báo cáo Query Table trong Excel này chúng ta sử dụng Add-in A-Tools Free (bản miễn phí) để tạo nhé.
 
Só sánh Filter/Advance Filter với Query Table trong Excel:
+ Filter/Advanced Filter trong Excel là dựa vào dữ liệu gốc để trích lọc. Advanced Filter tốt hơn Filter là có thể xuất dữ liệu ra sheet khác, trên cấu trúc các cột dữ liệu cố định. Muống động thì phải lập trình VBA, điều này không nhiều người biết. Tuy nhiên Filter và Advance Filter đều chạy rất chậm khi khối dữ liệu nhiều, không phối hợp được lọc kết hợp với nhiều bảng/sheet khách nhau, nguồn dữ liệu chỉ có thể là Excel. Filter và Advance Filter là công cụ hay và cần thiết cho công việc trích lọc dữ liệu nhưng nên nó chỉ phù hợp với nhu cầu căn bản và đơn giản, chưa phải là giải pháp đầu-cuối.
 
+ Query Table trong Excel là chức năng mạnh cho phép kết nối nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như Excel, Access, Foxpro, SQL Server, MySQL,... các loại CSDL mà Windows cho phép. Dùng ngôn ngữ SQL (ngôn ngữ SQL học được là tốt nhưng nếu ta chưa học được thì dùng SQL Builder của A-Tools để tự tạo ra) để trích lọc nên đạt được sự linh hoạt cao trong việc tạo ra bảng trích lọc nhiều điều kiện, phối hợp nhiều bảng/sheet với nhau, ngoài việc trích lọc còn làm phép tổng hợp, thống kê qua các hàm SUM, COUNT, MIN, MAX, AVG,... Từ một nguồn dữ liệu chúng ta có thể tạo ra các báo cáo hoặc một bảng trung gian để phục vụ cho các công việc khác. Vậy nên có thể nói Query Table trong Excel là công cụ mạnh hơn Filter và Advance Filter nhiều lần.